VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ ,,ŠVIESOS“ GIMNAZIJA

VIDURINIS UGDYMAS (III-IV KL.)

 

Pastabos individualaus ugdymo plano sudarymui:

 

 • Sudarant individualų ugdymo(si) planą konsultuoja: dalyko mokytojas, klasės vadovas, pavaduotoja ugdymui, karjeros ugdymo konsultantai, socialinė pedagogė, psichologė, specialioji pedagogė.
 • Individualūs III-IV klasių mokinių ugdymo planai rengiami dvejiems metams, pagal patvirtintą prašymo formą.

 

Būtina mokytis šiuos dalykus:

 

 • Tikyba arba etika
 •  Lietuvių kalba ir literatūra
 • Užsienio kalba (vieną iš anglų, rusų, vokiečių kalbų)
 • Matematika
 • Vieną dalyką iš socialinių mokslų: istorija arba geografija
 • Vieną dalyką iš gamtos mokslų: biologija, fizika, chemija
 • Vieną iš menų arba technologijų srities: dailė, muzika, teatras,  technologijos (statyba ir medžio apdirbimas, verslas ir vadyba, tekstilė ir aprangos technologijos, turizmas ir mityba)
 • Kūno kultūra: bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka: lengvoji atletika,tinklinis, sveika gyvensena

 

Dalykų kursai:

 

 • Bendrasis kursas B perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes.
 • Išplėstinis kursas A savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas.
 • Užsienio kalbų programa, pateikiama lygiais, orientuotais į Europos sąjungos siūlomus A1 ir A2, B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius;
 • A1 ir A2 lygiai atitinka trečios užsienio kalbos mokėjimo lygį;
 • B1 – antros užsienio kalbos;
 • B2 – pirmos užsienio kalbos.

 

Dalykų ir pamokų skaičius:

 

 • Galimas mažiausias dalykų skaičius tiek trečioje, tiek ketvirtoje klasėje – 8 dalykai.
 • Kursų A ir B skaičius neribojamas, galima visus dalykus mokytis tik B kursu.
 • Galimas mažiausias savaitinių pamokų skaičius tiek trečioje, tiek ketvirtoje klasėje – 28 pamokos.
 • Galimas didžiausias savaitinių pamokų skaičius tiek trečioje, tiek ketvirtoje klasėje – 32 pamokos.

 

Laisvai pasirenkamieji dalykai:

 

 • Informacinės technologijos
 • Ekonomika
 • Psichologija
 • Brandos darbas

 

2018-2019 ir 2019-2020 m. m. pasirenkamieji dalykų moduliai:

 

 • Anglų kalbos modulis
 • Biologijos modulis
 • Fizikos modulis
 • Istorijos modulis
 • Informacinių technologijų modulis
 • Lietuvių kalbos modulis

 


 

Dokumentai individualaus ugdymo plano sudarymui / keitimui:

 

 


 

VIDURINIO UGDYMO GRUPĖ, 2018 – 2019 m. m. ir 2019 – 2020 m. m.

 

Eilės Nr.Mokytojo vardas, pavardėPareigosDėstomas dalykas
1,Danutė VerseckienėDirektoriaus pavaduotoja ugdymuiPrancūzų kalba
2.Lilija RutavičienėIVA klasės auklėtojaMatematika
3.Sigita MaknienėIVB klasės auklėtojaTechnologijos
4.Jovita SurgautienėIVC klasės auklėtojaLietuvių kalba
5.Vijolė PetrošienėIIIA klasės auklėtojaLietuvių kalba
6.Irena DabkevičienėIIIB klasės auklėtojaBiologija
7.Inga AndruškevičienėIIIC klasės auklėtojaLietuvių kalba
8.Marytė JakubauskaitėIIID klasės   auklėtojaAnglų kalba

 

Naudingos nuorodos: