1-4 KLASIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS >>
AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS >>
MOKYKLINIS AUTOBUSAS >>
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>
MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS >>
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>
VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS >>
GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE GIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS >>
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS >>
PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO
(PVZ.: VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA TVARKOS APRAŠAS >>