Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos darbo kodeksas Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas “Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo” 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“

LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymas 2017.01.17 Nr. XIII-198.

Švietimo ir mokslo ministerija

LR ŠMM įsakymas “Dėl geros mokyklos koncepcijos”

Geros mokyklos modelio schema

Geros mokyklos koncepcija

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas   Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo

Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo

Sprendimas dėl draudimo rūkyti

Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo

Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo plano patvirtinimo

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės

Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas Dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo

2016 m. birželio 30 d. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas