Socialinio pedagogo veiklos turinys:

 1. dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 2. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 3. padeda tėvams ugdyti savo vaiką; informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą;
 4. vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją;
 5. vykdo įvairias akcijas, skirtas patyčių prevencijai;
 6. vykdo mokinių lankomumo ir vėlavimo kontrolę bei prevencinį darbą su blogai mokyklą lankančiais ir vėluojančiais mokiniais;
 7. bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų;
 8. palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę ir teisinę pagalbą;
 9. atstovauja vaikams ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

 

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS RASOS ERIKSON

DARBO GRAFIKAS 1,5 etato

419 kabinetas, el. paštas erikson@gsviesa.lt

Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų pertraukaNekontaktinės valandos**
Pirmadienis07.30 – 15.0012.00 – 12.3015.00 – 19.00
Antradienis07.30 – 15.0012.00 – 12.3015.00 – 19.00
Trečiadienis07.30 – 15.0012.00 – 12.3015.00 – 19.00
Ketvirtadienis07.30 – 15.0012.00 – 12.3015.00 – 19.00
Penktadienis07.30 – 13.0012.00 – 12.3013.00 – 18.00

*Kontaktinis laikas:  (33 val.) darbas su vaikais gimnazijoje, mokytojų, klasių auklėtojų konsultavimas.

 **Nekontaktinis laikas: (21 val.)  vaikų lankymas namuose, konsultacijos su kitais specialistais, tiriamasis ir organizacinis darbas už gimnazijos ribų.

(Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas, III skyrius, 8.5 punktas. Patvirtinta: 2017.11.24)

 

Mokyklos psichologas:

Tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei.

 1. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus šių problemų sprendimo klausimais.
 2. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius.
 3. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
 4. Vykdo mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 5. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus, atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.
 6. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti tokių problemų turinčius mokinius.
 7. Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus profesijos pasirinkimo klausimais.
 8. Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslus ir uždavinių pasiekimo būdus.

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:

 1. mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 2. prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 3. siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 4. prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku.

  

PSICHOLOGĖS LAUROS ŽEBRAUSKAITĖS-BUTKEVIČ

DARBO GRAFIKAS 1,25 etato

418 kabinetas, el. paštas zebrauskaite@gsviesa.lt

 

Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų

pertrauka

Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis8.00 – 11.00

12.30 – 14.00

12.00–12.3014.00 – 19.00
Antradienis9.00 – 15.0012.00–12.307.30 – 9.00

15.00 – 19.00

Trečiadienis9.00 – 15.0012.00–12.307.30 – 9.00

16.00 – 19.00

Ketvirtadienis9.00 – 12.00

13.00 – 15.00

12.00–12.307.30 – 9.00

15.00 – 18.00

Penktadienis9.00 – 14.0012.00–12.307.30 – 9.00

14.00 – 18.00

                      *Kontaktinis laikas: (25 val.) tiesioginiai ryšiai (individualūs ir/ar grupiniai) su psichologinės pagalbos gavėjais.

                      **Nekontaktinis laikas: (25 val.) mokinių įvertinimų duomenų tvarkymas, dokumentų tvarkymas, rekomendacijų, prevencinių programų rengimas, pasiruošimas konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

                      (Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. liepos 5 d. Nr. ISAK-1215 ir LR ŠMM įsakymą „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548).

 

PSICHOLOGĖS SVETLANOS MILOŠ

DARBO GRAFIKAS 1 etatas

 1. paštas sveta.milos2@gmail.com

 

Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų

pertrauka

Nekontaktinės valandos**Darbo vieta
Pirmadienis10.00-13.3011.30-12.007.30-8.00

13.30-18.30

Kovo 11-osios g. 33a
Antradienis10.30-15.0011.30-12.007.30-8.00

15.00-18.30

Kovo 11-osios g. 33a
Trečiadienis10.30-15.0011.30-12.007.30-8.00

15.00-18.00

Šviesos g. 16
Ketvirtadienis10.30-16.0011.30-12.007.30-8.00

16.00-18.00

Šviesos g. 16
Penktadienis9.00-13.3011.30-12.007.30-9.00

13.30-16.30

Šviesos g. 16

                      *Kontaktinis laikas: (25 val.) tiesioginiai ryšiai (individualūs ir/ar grupiniai) su psichologinės pagalbos gavėjais.

                      **Nekontaktinis laikas: (25 val.) mokinių įvertinimų duomenų tvarkymas, dokumentų tvarkymas, rekomendacijų, prevencinių programų rengimas, pasiruošimas konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimas.

(Pagal LR ŠMM įsakymą „Dėl psichologinės pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2011 m. liepos 5 d. Nr. ISAK-1215 ir LR ŠMM įsakymą „Dėl mokyklos psichologo bendrųjų pareiginių nuostatų“ 2005 m. liepos 22 d. Nr. ISAK-1548).

Specialiojo pedagogo veikla:

Tikslas- vadovaujantis individualizavimo, nediskriminavimo principais, bendradarbiaujant su įstaigos pagalbos mokiniui specialistais, mokytojais, administracija ir tėvais didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą, padėti įgyti bei tobulinti kompetencijas, reikalingas praktiniame gyvenime.

Mokyklos specialusis pedagogas:

 1. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai;
 2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese,  pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes;
 3. Padeda mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, įsisavinti ugdymo turinį ir ugdo jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymo ypatumus;
 4. Pataria mokytojams, kaip pritaikyti mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių, mokomąją medžiagą, ugdymo programas, pagal poreikį rengia individualizuotą ugdymo programą;
 5. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, tėvams (globėjams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;
 6. Šviečia mokyklos bendruomenę mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
 7. Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija;
 8. Rengia ataskaitas, raštus, įsakymų ir kitų vidaus dokumentų projektus, susijusius su specialiojo pedagogo veikla;
 9. Dalyvauja direktoriaus sudarytų nuolatinių ir laikinųjų komisijų darbe, teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus.

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS MARTYNOS BALČIŪNAITĖS

DARBO GRAFIKAS 1,5 etato

413 kabinetas, el. paštas balciunaite@gsviesa.lt

Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų

pertrauka

Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis8.00 – 11.05

12.20-14.00

11.50-12.207.30- 8.00
Antradienis8.00- 14.0011.50-12.207.30- 8.00 ir 14.10-14.55
Trečiadienis8.00- 14.0011.50-12.207.30- 8.00 ir 14.10-14.55
Ketvirtadienis8.00- 14.0011.50-12.207.30- 8.00 ir 14.10-15.45
Penktadienis10-00-14.0011.50-12.207.30- 8.00 ir 14.10-14.55

                      *Kontaktinis laikas: (27 val.) darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių: individualios, pogrupinės pratybos.

                      **Nekontaktinis laikas: (7,5 val.) pirminiai, pakartotiniai mokinių vertinimai PPT, dokumentų ruošimas; pasiruošimas užsiėmimams, pratyboms; mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų/ individualizuotų programų rašymo, konsultavimas kitais specialiojo ugdymo klausimais;  tėvų konsultavimas specialaus ugdymo klausimais.

(Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu. Galioja nuo 2018-09-01).

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS INETOS GUTAUSKĖS

DARBO GRAFIKAS 0,5 etato

203 kabinetas, el. paštas Gutauske@gsviesa.lt

Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų

 pertrauka

Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis8.00 – 11.50 10.45 – 11.05
Antradienis
Trečiadienis11.05 – 11.50     10.45 – 11.0514.30 – 15.00
Ketvirtadienis10.00 – 12.45     10.45 – 11.058.00 – 10.00
Penktadienis11.05 – 11.50     10.45 – 11.05

                      *Kontaktinis laikas:  (9 val.) darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių: individualios ir  pogrupinės pratybos.

                      **Nekontaktinis laikas: (2,5 val.) pirminiai, pakartotiniai mokinių vertinimai PPT, dokumentų ruošimas; pasiruošimas užsiėmimams, pratyboms; mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų/ individualizuotų programų rašymo, konsultavimas kitais specialiojo ugdymo klausimais;  tėvų konsultavimas specialaus ugdymo klausimais.

(Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu. Galioja nuo 2018-09-01).

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS KAMILĖS BARTAŠEVIČIŪTĖS

DARBO GRAFIKAS 0,25 etato

 1. paštas bartaseviciute.kamile@gmail.com
Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų

pertrauka

Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis8.55-9.40
Antradienis8.00-9.45
Trečiadienis8.55-10.557.30 – 8.55
Ketvirtadienis
Penktadienis

                      *Kontaktinis laikas: (4 val. 30 min) darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių: individualios, pogrupinės pratybos.

                      **Nekontaktinis laikas: (1 val. 25 min) pirminiai, pakartotiniai mokinių vertinimai PPT, dokumentų ruošimas; pasiruošimas užsiėmimams, pratyboms; mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų/ individualizuotų programų rašymo, konsultavimas kitais specialiojo ugdymo klausimais;  tėvų konsultavimas specialaus ugdymo klausimais.

(Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu. Galioja nuo 2018-09-01).

 

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai – gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti   korekcinę logopedinę pagalbą mokyklos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

Mokyklos logopedas:

 1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam mokinio mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose;
 2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su mokyklą aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai;
 3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato  specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo  klausimais;
 9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 11. dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje, įvairių mokyklos tarybų, komisijų veikloje, posėdžiuose bei vykdo  jų nutarimus.

Logopedo veiklos planas >>

„Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus, priklausys nuo mūsų pačių“  M.de Montenis

 

LOGOPEDĖS INETOS GUTAUSKĖS

DARBO GRAFIKAS 0,5 etato

203  kabinetas, el. paštas Gutauske@gsviesa.lt

Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų

pertrauka

Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis12.00 – 14.30     10.45 – 11.05
Antradienis8.00 – 12.45     10.45 – 11.05
Trečiadienis8.00 – 11.05

12.00 – 14.30

     10.45 – 11.0515.00 – 17.00
Ketvirtadienis12.55 – 14.30     10.45 – 11.05
Penktadienis12.00 – 13.40     10.45 – 11.058.00 – 11.00

 

                      *Kontaktinis laikas:  (18 val.) darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių: individualios, pogrupinės, grupinės pratybos.

                      **Nekontaktinis laikas: (5 val.) pirminiai, pakartotiniai mokinių vertinimai PPT, dokumentų ruošimas; pasiruošimas užsiėmimams, pratyboms; mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų/ individualizuotų programų rašymo, konsultavimas kitais specialiojo ugdymo klausimais;  tėvų konsultavimas specialaus ugdymo klausimais.

(Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu. Galioja nuo 2018-09-01).

 

LOGOPEDĖS KAMILĖS BARTAŠEVIČIŪTĖS

DARBO GRAFIKAS 1 etatas

 1. paštas bartaseviciute.kamile@gmail.com
Savaitės dienaKontaktinės valandos*Pietų

 pertrauka

Nekontaktinės valandos**
Pirmadienis12.00-17.0011.30-12.0010.00-11.30
Antradienis11.00-16.00
Trečiadienis12.00-16.00
Ketvirtadienis12.00-16.0011.00-12.007.30-11.00
Penktadienis

 

                      *Kontaktinis laikas: (18 val.) darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų poreikių: individualios, pogrupinės pratybos.

                      **Nekontaktinis laikas: (5 val.) pirminiai, pakartotiniai mokinių vertinimai PPT, dokumentų ruošimas; pasiruošimas užsiėmimams, pratyboms; mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų/ individualizuotų programų rašymo, konsultavimas kitais specialiojo ugdymo klausimais;  tėvų konsultavimas specialaus ugdymo klausimais.

(Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu. Galioja nuo 2018-09-01).

 

Visuomenės sveikatos specialistė Giedrė Jasionienė

 

DARBO GRAFIKAS:

SAVAITĖS DIENADARBO VALANDOS
PIRMADIENIS7.45 – 12.00 – 12.30 – 15.30
ANTRADIENIS7.45 – 12.00 – 12.30 – 15.20
TREČIADIENIS7.45 – 12.00 – 12.30 – 15.20
KETVIRTADIENIS7.45 – 12.00 – 12.30 – 15.20
PENKTADIENIS ˗

El. paštas: giedre.jasioniene@vvsb.lt , 206 kabinetas

 

Visuomenės sveikatos specialisto gimnazijoje funkcijos:

 • Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie mokinių sveikatos būklę.
 • Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 • Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
 • Gimnazijos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 • Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į gimnazijos strateginius veiklos planus gimnazijos administracijai.
 • Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir gimnazijos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Gimnazijoje.
 • Teikti sveikatos žinias gimnazijos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
 • Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą gimnazijoje.
 • Tikrinti mokinių asmens higieną.
 • Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
 • Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
 • Konsultuoti gimnazijos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 • Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams.
 • Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU IR INTERNETU

PAVADINIMASTELEFONASDARBO LAIKASINTERNETINIS PUSLAPIS arba EL. PAŠTAS
VAIKŲ LINIJA

Emocinę paramą teikia savanoriai konsultantai, profesionalai

116  111I – VII

11.00 – 21.00

Registruotis ir rašyti www.vaikulinija.lt

Atsako per 2 dienas

JAUNIMO LINIJA

Emocinę paramą teikia savanoriai konsultantai

8 800 28888I – VII

Visą parą

Registruotis ir rašyti

http://www.jaunimolinija.lt

LINIJA DOVERIJA

Emocinę paramą teikia: savanoriai konsultantai. Parama teikiama rusų kalba. Pagalba skirta paaugliams ir jaunimui

800 77277II – VI

16.00 – 20.00

 
VILTIES LINIJA

Emocinė parama suaugusiems

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

 

116  123I – VII

Visą parą

Registruotis ir rašyti

http://paklausk.kpsc.lt/contact.php

 

PAGALBOS MOTERIMS LINIJA

Pagalbą teikia: savanoriai ir psichikos sveikatos profesionalai

8 800 66366I – VII

Visą parą

Rašyti

www.moters-pagalba.lt

TĖVŲ LINIJA

Pagalbą teikia psichologai

8 800 900 12I – V

11.00 – 13.00

17.00 – 21.00

https://www.tevulinija.lt/

 

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA

PAVADINIMASTELEFONAS ir ADRESASDARBO LAIKASINTERNETINIS PUSLAPIS
VAIKO RAIDOS CENTRAS

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius

8 5 2757514

Santariškių g. 7, Vilnius

I – V

8.00 – 19.00

www.raida.lt

 

KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS8 640 51555

Antakalnio g. 97, Vilnius

I – V

16.00 – 20.00

VI – 12.00 – 16.00

www.kriziuiveikimas.lt
VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ – PEDAGOGINĖ TARNYBA8 5 265 0908

A.Vivulskio g. 2a, Vilnius

I – V

8.00 – 17.00

www.vilniausppt.lt

 

VŠĮ  PARAMOS VAIKAMS CENTRAS8 611 22612

Šeimyniškių g. 3a, Vilnius

Latvių g. 19, Vilnius

I – V

8.00 – 17.00

www.pvc.lt