Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija skelbia atranką logopedo pareigoms užimti

Pareigybės lygis: A2
Darbo krūvis – 1 etatas
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – 9,71. Darbo užmokestis mokamas priklausimai nuo išsilavinimo, darbo stažo, kvalifikacijos (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 6,91 – darbo užmokestis popieriuje 1250,71 Eur, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas 9,71 – darbo užmokestis popieriuje 1757,51 Eur).

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 1. aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija Lietuvos Respublikos švietimo,  mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka ir logopedo kvalifikacija;
 2. gebėjimas įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 3. sudaryti individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikio mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas ir jas taikyti;
 4. rengti ir naudoti specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių kalbos ir kitų komunikacijų sutrikimų lavinimui;
 5. geros pedagoginės psichologinės žinios, gebėjimas pasirinkti efektyvius darbo metodus, gebėjimas bendrauti ir dirbti su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių;
 6. gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagoginių psichologinių tarnybų ar Švietimo pagalbos tarnybos, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 1. iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje, atsakingumas, korektiškumas;
 2. valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo lygis – B2;
 3. skaitmeninio raštingumo gebėjimai – informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio
  turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis, skaitmeninio raštingumo
  problemų sprendimas, atitinkantis Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų
  skaitmeninio raštingumo programoms aprašą.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą;
 • darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • turėti galiojantį privalomo sveikatos patikrinimo pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą pirmosios pagalbos pažymėjimą;
 • turėti galiojantį privalomą higienos įgūdžių kursų pažymėjimą.

Darbo skelbimas: Matematikos mokytojas/a

Įstaiga: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. reikalingas matematikos mokytojas/a. Pilnas darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pareigos: Matematikos mokytojas/a

Darbo aprašymas: Darbas 5-8 ir I-III gimnazijos klasėse.

Reikalavimai: Aukštasis  išsilavinimas, matematikos mokytojo/s kvalifikacija, pageidautina darbo patirtis, geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti ir konstruktyviai spręsti problemas, gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai atlikti pavestas funkcijas ir dirbti komandoje orientacija į tikslą ir rezultatą, informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Motyvacinis laiškas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento  kopija, gyvenimo aprašymas.

Adresas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija, Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius, tel.: (8-5) 2432 610.

Kontaktinė informacija: tel.: (8-5) 243 2610, el. p. rastine@gsviesa.lt

 

Darbo skelbimas: Fizikos mokytojas/a

Įstaiga: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijai nuo 2022 rugsėjo 1 d. reikalingas fizikos mokytojas/a. Pilnas darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pareigos: Fizikos mokytojas

Darbo aprašymas: Darbas 7-8 ir I-III gimnazijos klasėse.

Reikalavimai: Aukštasis  išsilavinimas, Fizikos mokytojo/s kvalifikacija, pageidautina darbo patirtis, geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti ir konstruktyviai spręsti problemas, iniciatyva ir gebėjimas bendradarbiauti rengiant projektus, gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose, informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Motyvacinis laiškas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento  kopija, gyvenimo aprašymas.

Adresas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija, Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius, tel.: (8-5) 2432 610.

Kontaktinė informacija: tel.: (8-5) 243 2610,el. p. rastine@gsviesa.lt

 

Darbo skelbimas: Profesinio orientavimo paslaugų teikimo karjeros specialistas

Padalinys / Įstaiga:
Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija
Skelbimo įvadas:
Vilniaus savivaldybės Grigiškių "Šviesos" gimnazijai nuo 2022 m. spalio 24 d.  reikalingas  profesinio orientavimo paslaugų teikimo karjeros specialistas 1 etatui.
Pareigybė:
Profesinio orientavimo paslaugų teikimo karjeros specialistas
Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį
Darbo aprašymas:
Turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo, veiklų patirties su mokiniais ar konsultacinio ugdymo darbo su suaugusiaisiais patirties arba turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo su žmonėmis patirties. Būti susipažinus su ugdymo karjerai sritį reglamentuojančiais teisės aktais, mokėti laisvai naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes, atliekant savo pareigas.  Būti susipažinus su dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisyklėmis. Taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.   Ne žemesniu kaip B2 kalbos lygiu mokėti bent vieną užsienio kalbą (privalumas – viena iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių); Gebėti dirbti komandoje. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, spręsti  iškilusias problema ir konfliktus.
Reikalavimai:
Turėti  aukštąjį universitetinį (privalumas – psichologija, sociologija, edukologija, ekonomika,
karjeros studijos arba/ir magistro kvalifikacinis  laipsnis).

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
Išsilavinimą  patvirtinančio dokumento kopija. Gyvenimo aprašymas.
Siūlome:
Darbas su  1-4  ir  5-12 klasių mokiniais
Darbo laikas:
8.00-16.00
Adresas:
Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilniaus sav.
Etatas:
1 etatas
Atlyginimas (bruto):
1363,-

Kontaktinė informacija:
Tel. (8 5) 2432610, el.p. rastine@gsviesa.lt