Darbo skelbimas: Ieškome švietimo ateities lyderio – vadovo Vilniaus savivaldybės Grigiškių “Šviesos” gimnazijai!

Pareigybė:
Direktorius
Pareigų statusas:
Darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį
Reikalavimai:

Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą,

2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų ir turėti:

 • pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • ugdymo mokslų / verslo vadybos / viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą (LR Vyriausybės 2010-05-04 nutarimas Nr. 535);
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas yra ne žemesnio kaip aukšto lygio;

3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

4. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 1 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1. prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos kopija. Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros);

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turite);

9. gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2022 m. gruodžio 8 d. įskaitytinai:

 • elektroniniu paštu savivaldybe@vilnius.lt.
 • registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.
 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte), adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius.

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA – 2022 M. GRUODŽIO 20 D.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę kompetencijų įsivertinimui teikia pretendentams, pateikusiems prašymą Savivaldybei dalyvauti konkurse ir prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl kompetencijų įvertinimo, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 *pretendentai, turintys nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.  

Siūlome:
 • palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • laisvę realizuojant savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • aiškią atlygio ir skatinimo sistemą.
Adresas:
Šviesos g. 16, Vilnius
Atlyginimas (bruto):
Atlyginimo pastovioji dalis: 2675- 2687Eur. (koeficientas 14,78-14,85)
Skelbimo publikavimo data:
2022-09-20
Skelbimo galiojimo data:
2022-12-08
Kontaktinė informacija:

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius, Tel. (85) 211 2593

Darbo skelbimas: Matematikos mokytojas/a

Įstaiga: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. reikalingas matematikos mokytojas/a. Pilnas darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pareigos: Matematikos mokytojas/a

Darbo aprašymas: Darbas 5-8 ir I-III gimnazijos klasėse.

Reikalavimai: Aukštasis  išsilavinimas, matematikos mokytojo/s kvalifikacija, pageidautina darbo patirtis, geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti ir konstruktyviai spręsti problemas, gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai atlikti pavestas funkcijas ir dirbti komandoje orientacija į tikslą ir rezultatą, informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Motyvacinis laiškas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento  kopija, gyvenimo aprašymas.

Adresas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija, Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius, tel.: (8-5) 2432 610.

Kontaktinė informacija: tel.: (8-5) 243 2610, el. p. rastine@gsviesa.lt

 

Darbo skelbimas: Fizikos mokytojas/a

Įstaiga: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija

Skelbimo įvadas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazijai nuo 2022 rugsėjo 1 d. reikalingas fizikos mokytojas/a. Pilnas darbo krūvis, neterminuota darbo sutartis. Atlyginimas priklauso nuo asmens pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos.

Pareigos: Fizikos mokytojas

Darbo aprašymas: Darbas 7-8 ir I-III gimnazijos klasėse.

Reikalavimai: Aukštasis  išsilavinimas, Fizikos mokytojo/s kvalifikacija, pageidautina darbo patirtis, geri komunikaciniai įgūdžiai, gebėjimas bendrauti ir konstruktyviai spręsti problemas, iniciatyva ir gebėjimas bendradarbiauti rengiant projektus, gebėjimas taikyti aktyvaus bei atviro mokymosi metodus pamokose, informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: Motyvacinis laiškas, išsilavinimą patvirtinančio dokumento  kopija, gyvenimo aprašymas.

Adresas: Vilniaus savivaldybės Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija, Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius, tel.: (8-5) 2432 610.

Kontaktinė informacija: tel.: (8-5) 243 2610,el. p. rastine@gsviesa.lt