Žvaigždžių valanda

Monday Michael Kors saleUggs Black FridayUggs Black Friday dealsBlack Friday Uggs salecoach black friday salesUggs Black Friday saleblack friday coach outletcoach outlet black fridayhttp://www.kalmers.comUGG Cyber MondayCyber Monday deals on UGG bootsbest Uggs Black FridayUggs on sale for Black FridayMichael Kors Black Fridaybuy Uggs Cyber Mondaybest Uggs Black FridayUggs Cyber Mondaybest Uggs Black Fridayhttp://www.kalmers.comCyber Monday Michael Kors dealUggs Black Friday salesUGG Black Friday saleBlack Friday UggsMichael Kors Black Friday dealscoach black friday 2015Black Friday Michael Kors salesMichael Kors Cyber Monday dealsbuy Uggs Cyber Mondaycoach cyber mondayMichael Kors Cyber Monday saleUggs on sale Black FridayUggs Cyber Monday dealsUggs Black FridayUggs Black Friday 2015

Dalyviai: Grigiškių „Šviesos“ vidurinės mokyklos 5-12 klasių mokiniai.

Veikla:

 • Dainavimas;
 • Grojimas;
 • Sukurtos muzikos atlikimas (pateikimas).

Vertinimas:

 • Originalumas;
 • Atlikimo kokybė, interpretacija;
 • Vokaliniai sugebėjimai;
 • Sceninė kultūra;
 • Reklama;
 • Sirgalių palaikymas, jų kultūra bei elgesys.

Kiekvienas dalyvis pateikia komisijai aplanką, kurį gali paruošti pats dalyvis arba jo palaikymo grupė. Jame turi būti:

 • Dalyvio nuotrauka;
 • Dalyvio duomenys (vardas, pavardė, klasė, pomėgiai ir kt.);
 • Pasirinktų kūrinių pristatymas.

Atrankos etapai:

 • Rugsėjo – spalio mėnesiais klasės renka savo talentus;
 • Lapkričio mėn. 11-12 klasių talentų atranka muzikos kabinete;
 • Gruodžio mėn. 10-9 klasių talentų atranka muzikos kabinete;
 • Sausio mėn. 8-7 klasių talentų atranka muzikos kabinete;
 • Vasario mėn. 6 klasių talentų atranka muzikos kabinete;
 • Kovo mėn. talentų konkursas aktų salėje;
 • Balandžio mėn. vyks konkurso rezultatų aptarimas;

Vertinimo komisija:

 • Mokinių tarybos atstovai;
 • Tėvų komiteto atstovai;
 • Mokytojai.

Projekto pasirinkimo motyvai bei priežastys

Menas laikomas tam tikra kalba ir komunikacijos priemone, kuriai suprasti bei vartoti reikia meninės ir estetinės kompetencijos. Meno kūriniai atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį, kurio pažinimas yra toks pats reikšmingas, kaip ir mokslinis, matematinis, religinis ir kt. pažinimas. Asmeniui gebant stebėti, išgyventi ir suvokti meno kūrinius, tenkinamas jo meninio pažinimo interesas, didinamas sąmoningumas, išplečiamos objektyviojo ir ypač subjektyviojo pasaulio pažinimo ribos.Meniniai gebėjimai traktuojami kaip įvairiapusiai, apimantys ne vien intuicijos ir jausmų, bet ir intelekto raišką. Skirtingos meno šakos ugdo skirtingas intelekto rūšis – muzikinį, erdvinį, socialinį ir kt., be to, meninėje veikloje ugdomi suvokimo, kritinio mąstymo, problemų sprendimo bei kiti protiniai gebėjimai, turtinama emocinė patirtis, ugdoma jausmų raiškos kultūra, skatinamas asmenybės individualumo ir savarankiškumo atsiskleidimas.Meninis ugdymas ugdo meninius ir estetinius moksleivių gebėjimus, padedančius išreikšti save, komunikuoti, įprasminti savo gyvenimą kūrybiniu indėliu į bendruomenės, šalies ir pasaulio meno kultūrą.Meninė ir estetinė moksleivių bei visos visuomenės kompetencija, sąmoningas požiūris į dabarties meno, tikrovės estetinę raišką turi padėti laiduoti kultūros tęstinumą, esminės žmogiškosios patirties, žinių ir vertybių perdavimą iš kartos į kartą.Meninio ugdymo procese veiksmingai ir harmoningai ugdoma žmogaus asmenybė – jo intelektinės, kūrybinės, emocinės, fizinės galios, vertybinių nuostatų sistema, todėl galima iš esmės padidinti asmens dalyvavimo įvairioje socialinėje bei kultūrinėje veikloje galimybeSvarbiausias meninio ugdymo tikslas – bendroji meninė ir estetinė kompetencija, sudaranti sąlygas moksleiviui prasmingai reikštis, realizuoti savo kūrybinius polinkius, suvokti turtingą praeities bei dabarties meninės ir estetinės raiškos pasaulį, savarankiškai, aktyviai ir veiksmingai dalyvauti visuomenės it kultūros gyvenime, menu ir grožiu praturtinti savo gyvenimą.

Projekto paskirtis

Sceninė patirtis padeda susikurti humanistinių vertybių orientyrus, pagal kuriuos mokiniai galėtų kreipti bei įprasminti savo pačių gyvenimą ir santykius su žmonėmis, savarankiškumą, darbštumą, kantrybę, atkaklumą, minčių, sumanymų ir sprendimų laisvumą, taip pat atsakomybę ir tvirtą charakterį, padedantį gyventi ir veikti remiantis savo įsitikinimais ir sąžine, apginti savo bei kitų teises, oriai įveikti gyvenimo sunkumus.Raiška, kokia ji bebūtų – (meninė, organizacinė ar kt.) ugdo mokinių gebėjimą komunikuoti padėti aiškiau pajausti ir suvokti savo gebėjimus. Žinojimas, jog kitas asmuo ( žiūrovas, klausytojas) žvelgia į jo atlikimą tikėdamasis komunikacinio ryšio, skatina paties mokinio kūrybos suvokimą – balso skambėjimo klausymąsi, kūno judėjimo pajautimą muzikuojant ar kitaip reiškiant savo gabumus. Tai skatina kuriančio moksleivio intuicijos, jausmų ir protinės veiklos sąveiką.Aktyvus įsitraukimas į socialinę ir kultūrinę veiklą, dalyvavimas įvairiuose renginiuose ir koncertuose stiprina mokinių ryšį su bendruomene, skatina tikrintis savo meninę perspektyvą bei įsisąmoninti meninio ugdymo visuomeninę reikšmę.Savarankiška raiška puoselėja prigimtinį mokinio muzikalumą, ugdo kūrybišką ir emocingą, norinčią ir gebančią prasmingai dalyvauti socialinėje kultūrinėje veikloje asmenybę. Tai padeda siekti, kad mokiniai patirtų kūrybos džiaugsmą, turtintų intonacinį žodyną, plėtotų maninės kalbos patirtį, gebėtų įsiklausyti ir pajusti sceninės patirties keliamas emocijas, ugdytųsi jausmų kultūrą, dalyvautų klasės, mokyklos, šeimos, bendruomenės socialiniame kultūriniame gyvenime.

Projekto tikslai

 • Pateikti žinių bei įgūdžių sistemą;
 • Skatinti domėjimąsi savo šalies ir pasaulio kultūra;
 • Skatinti savarankiškumą priimant sprendimus;
 • Suburti besidominančius meno pasauliu;
 • Padėti tvirtus dorovės pagrindus, ugdyti moksleivių intelektą, meninę kultūrą;
 • Sudaryti sąlygas plėtotis individualybei, padėti tenkinti moksleivių saviugdos ir saviraiškos poreikius.

Uždaviniai

 • muzikuotų (dainuotų), dalyvautų kūrybinėje veikloje, dainuojant patirtų džiaugsmą;
 • turtintų intonacinį žodyną, plėtotų muzikinės kalbos patirtį;
 • toliau lavintųsi meninės raiškos perteikimo gebėjimus (muzikuodami tiksliai intonuotų, ritmuotų, šokdami koordinuotai judėtų, vaidindami įsivaizduotų scenines aplinkybes, jas vertintų, reaguotų sukurdami veiksmus), išsiugdytų meninio raiškumo pojūtį;
 • gebėtų įsiklausyti ir pajusti muzikos keliamas emocijas, ugdytųsi jausmų kultūrą;
 • suprastų ir patirtų estetinę muzikos vertę bei svarbą;
 • dalyvautų klasės, mokyklos, šeimos muzikiniame kultūriniame gyvenime.
 • mokytųsi užmegzti ir palaikyti teigiamus santykius su klasės draugais, mokytojais, grupės nariais; bendradarbiautų ir vadovautų, taikiai ir konstruktyviai spręstų konfliktus;
 • atsakytų už savo veiksmus ir veiklos rezultatų sėkmę;
 • naudotųsi įvairiais prieinamais informavimo šaltiniais ir kompiuterinėmis technologijomis informacijai rasti ir pateikti, kūrybiniams sumanymams įgyvendinti.

Projekto didaktinės nuostatos

Stengiantis mokinius įtraukti į aktyvią užklasinę veiklą, svarbu sudaryti sąlygas jiems patirti įvairius išgyvenimus: meninius, estetinius, o taip pat žaismės, susitelkimo, sunkumų įveikimo, atradimo, kūrybinio džiaugsmo ir pasitenkinimo jausmus.Visose ugdymo srityje, orientacija tik į žinias ar tik į praktinę raišką menkina galutinius išsilavinimo rezultatus. Todėl svarbu, kad kūrybinė raiška ir žinių perteikimas būtų natūraliai suderinti.Mokiniai įgyjamą socialinę, kultūrinę ir estetinę kompetenciją turėtų pritaikyti spręsdami aktualias socialines, kultūrines ir estetines problemas. Todėl atsiras didesnis poreikis rengti renginius, dalyvauti nepamokinėje veikloje, lankyti ir organizuoti koncertus, parodas, spektaklius. Aktyvus įsitraukimas į socialinę ir kultūrinę veiklą, svarbus jaunuoliams, tikrinantis savo perspektyvą bei įsisąmoninant visuomeninę reikšmę.

Integravimo su kitais dalykais tikslingumas

Šiame projekte galima integruoti: muziką (dainavimas, grojimas, kūryba); choreografiją (šokiai, pritarimas dainininkams);teatrą (vaidyba, sceninė kultūra);technologijas (muzikos instrumentų gamyba, priemonės); dailė (dekoracijų gaminimas); informacines technologijas (dainų, instrumentinės muzikos aranžuotės, kompiuterinės muzikos kūrimas, fonogramos, įrašai, apipavidalinimas.

Kontekstas

Labai dažnai įprastos pamokos pradeda netenkinti gabesniųjų mokinių savirealizacijos poreikių. Pasiryžimas dalyvauti repeticijose, ieškojimas tinkamų saviraiškos formų, repertuaro ir koncertinė veikla būtų skirta padėti mokiniams save parodyti kitoje plotmėje, stiprintų pasitikėjimą savimi, bendradarbiavimą ne tik su klasės draugais, bet ir su mokytojais. Padėtų atsiskleisti įvairiems gabumams: muzikiniams, kūrybiniams, organizaciniams ir t. t .Bendradarbiaujant yra būdas puoselėti svarbias vertybines nuostatas: pasitikėjimą vienas kitu, asmeninės atsakomybės jausmą, toleranciją. Kai moksleiviai sprendžia kūrybinę problemą ar dalyvauja kitoje aktyvaus ugdymo(si) veikloje, itin svarbu, kad jie bendradarbiautų tiek tarpusavyje, tiek su mokytoju. Ieškant saviraiškos būdų, su kitais aptariant, aiškinantis, svarstant, ginčijantis, keliant klausimus bei ieškant atsakymų, gilinantis į mus supantį pasaulį, kuriant bendras faktų ar reiškinių interpretacijas, susidaro sąlygos moksleiviui įsigilinti į savo ankstesnį patyrimą, susieti jį su naujomis žiniomis ir kartu įprasminti priimant konkrečius

Laukiami rezultatai

Rinkdami, tyrinėdami ir klausydami įvairių stilių dainas ir kūrinius, žiūrėdami video įrašus, ieškodami įvairių atlikimo ir saviraiškos būdų, mokiniai daug sužinos ne tik apie Lietuvos, bet ir pasaulio muzikinį gyvenimą, atlikėjus, išmoks rinkti, sisteminti ir panaudoti savo žinias kasdieniniame savo gyvenime.Siekiant pažinti muzikos kultūrą, mokiniai išsiugdys kritinį mąstymą – gebėjimą savarankiškai nagrinėti, interpretuoti ir vertinti. Susipažins ir su įvairių kraštų ir stilių muzika, ir su estetikos teorija (kodėl gražu, kodėl meniška, kodėl išraiškinga, kodėl prasminga), ir su aktualiomis jaunimo muzikos problemomis (muzikinis moksleivių skonis, poreikis domėtis įvairia muzika)

 • Susiformuos estetinė nuostata į meno kūrinius, žmonių tarpusavio santykius ir bendravimą;
 • Susiformuos pagarba savo ir kitų žmonių meninei kūrybai ir jos rezultatams, išraiškos individualumui, savitumui, originalumui;
 • Atsiras poreikis patirti meninių ir estetinių išgyvenimų, išgyventi ir suvokti muzikos kūrinį kaip estetinę vertybę;
 • Atsiras nusiteikimas žvelgti į meną kaip į bendrųjų žmogaus vertybių liudijimą ir asmens įvairiapusės saviugdos šaltinį;
 • Formuosis nuostata rinktis prasmingus, dvasinį žmogaus gyvenimą turtinančius muzikos kūrinius, išsiugdyti autentišką, nekonformistišką estetinį skonį, formuosis pagrįsti meninės ir estetinės kultūros vertinimo kriterijai;
 • Formuosis kūrybingumas ir atsinaujinimas kaip svarbiausios informacinėje ir daugiakultūrėje visuomenėje gyvenančio žmogaus nuostatos;
 • Išsiugdys sceninę kultūrą, pagarbą kito žmogaus pasirinkimui, toleranciją kitam.