1-4 KLASIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS >>
1-10 KLASIŲ LYTIŠKUMO UGDYMO PROGRAMA >>
AUTOBUSO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS >>
MOKYKLINIS AUTOBUSAS >>
ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI >>
REKOMENDACIJOS DĖL VEIKSMŲ SUSIDŪRUS SU KORUPCINIO POBŪDŽIO VEIKA >>
DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS >>
DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA >>
ATSISKAITYMO BUHALTERIJAI ATLIKTŲ MOKĖJIMŲ GRYNAISIAIS PINIGAIS TVARKA >>
VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO IR LĖŠŲ, SKIRTŲ PEDAGOGŲ KVALIFIKACIJAI KELTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS >>
LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKA (>>
MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>
MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS >>
MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>
VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS >>
GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE GIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ TVARKOS APRAŠAS >>
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS >>
PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO
(PVZ.: VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA TVARKOS APRAŠAS >>
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS >>
MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) 2019-2021 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA >>