3 priedas. Udgymo įstaigų, skirtų mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašas