Sakoma, jog mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek įvairūs joje dirbantys žmonės. Įvairaus amžiaus, moterys ir vyrai, skirtingų kompetencijų ir gyvenimo patirties, skirtingus ugdymosi stilius pripažįstančios įdomios asmenybės. Mūsų mokykloje dirbančius mokytojus sieja aukšta savivertė, pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija. Mokytojai ‒ tai savo sričių profesionalai, kurie rūpinasi asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet ir kultūrinį akiratį. Mes tikime, kad mūsų mokykla stipri, sėkminga, gera.

Etosas

Mokykla sudarys globojančią iš anksto apgalvotą (tikslingą) mokymosi aplinką, kurioje moksleiviai galės visiškai atskleisti savo galimybes.

Vertybės

Kiekvienas esame individas Asmeniniai pasiekimai Asmeninė ir socialinė atsakomybė Moksleivių, mokyklos darbuotojų, tėvų ir bendruomenės partnerystė Mokymasis – nenutrūkstantis patirties kaupimo procesas.

Vizija

Gimnazija – saugi, atvira kaitai, moderni, aukštos kultūros ugdymo įstaiga, turinti gerą materialinę bazę, aukštos kvalifikacijos pedagogus ir sudaranti palankias sąlygas, kad visiems gimnazijos bendruomenės nariams būtų gera, kad atsiskleistų kiekvieno bendruomenės nario kūrybiškumas ir kad kiekvienas bendruomenės narys pagal savo gebėjimus ir polinkius įgytų šiuolaikines kompetencijas.

Misija

Gimnazija teikia mokiniams kokybišką I ir II pakopų pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Kompetentingi mokytojai, bendraudami ir bendradarbiaudami su mokiniais ir jų šeimomis, padeda mokiniams pagal jų gebėjimus ir poreikius pasiekti gerų rezultatų, atsakingai rinktis savo gyvenimo kelią, įgyti dorinę, tautinę ir pilietinę brandą, išsiugdyti socialinius įgūdžius. Gimnazija sudaro sąlygas mokytojų profesiniam tobulėjimui. Tai siekianti tobulėti organizacija, puoselėjanti savo tradicijas, tautiškumą, toleranciją, mokanti prisitaikyti prie besikeičiančių aplinkos sąlygų.

Prioritetas

Siekiant ugdymo ir ugdymosi kokybės svarbūs kiekvieno vaiko poreikiai ir galimybės.

Filosofija

Teisingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam ir asmeninė atsakomybė už savo veiklas.

Strateginiai tikslai

I.
Kokybiško ugdymo teikimas įvairių gebėjimų ir polinkių mokiniams,
sudarant galimybes pasiekti maksimalaus asmenybės tobulėjimo pagal individualius poreikius.

II.
Gimnazijos bendruomenės narių bendravimo ir bendradarbiavimo tobulinimas, teigiamo gimnazijos įvaizdžio formavimas.

Tėvų dėmesiui

Sutartys su priimtų mokinių tėvais bus pasirašomos nuo liepos 8 iki rugpjūčio 31 dienos- kiekvieną darbo dieną- nuo 10.00 iki 12.00 val.
Tėvai privalo atsinešti šiuos dokumentus:
1. Priešmokyklinio ugdymo programos baigimą įrodančius dokumentus;
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopiją;
3. 2 nuotraukas 2,5x 3 mm.;
4. PPT išvadas, jeigu vaikai turi specialiųjų poreikių.