Sakoma, jog mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek įvairūs joje dirbantys žmonės. Įvairaus amžiaus, moterys ir vyrai, skirtingų kompetencijų ir gyvenimo patirties, skirtingus ugdymosi stilius pripažįstančios įdomios asmenybės. Mūsų mokykloje dirbančius mokytojus sieja aukšta savivertė, pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija. Mokytojai ‒ tai savo sričių profesionalai, kurie rūpinasi asmeniniu tobulėjimu, plečia ne tik profesinį, bet ir kultūrinį akiratį. Mes tikime, kad mūsų mokykla stipri, sėkminga, gera.

Etosas

Mokykla sudarys globojančią iš anksto apgalvotą (tikslingą) mokymosi aplinką, kurioje moksleiviai galės visiškai atskleisti savo galimybes.

Vertybės

Bendruomeniškumas – mes siekiame bendradarbiauti vieni su kitais, siekiame matyti, girdėti ir padėti kitiems, tokiu būdu įtvirtindami save kaip svarbią mokyklos bendruomenės dalį.
Sėkmės siekimas – mes siekiame kiekvieno sėkmės, pastebime pažangą bei siekiame kasdien aplenkti save vakarykštį.
Atsakomybė – mes siekiame nebijoti tiek prisiimti atsakomybę, tiek pasidalinti ja tam, kad susitarimai būtų įgyvendinti laiku, kokybiškai ir iki galo.
Tolerancija – mes siekiame priimti ir gerbti kitokį, mums svarbu ne kritikuoti, ne apkalbinėti, bet gebėti girdėti ir susitarti.

Vizija

Moderni ir perspektyvi mokykla, besikeičiančioje visuomenėje siekianti kiekvieno sėkmės.

Misija

Bendraujant ir bendradarbiaujant nuosekliai ugdyti darnią asmenybę, puoselėjant mokyklos bendruomenės poreikius atitinkančią aplinką.

Strateginiai tikslai ir uždaviniai

1. Ugdymo(si) kokybės gerinimas, savarankiškumo ir atsakomybės jausmo didinimas.
1.1. Taikyti ugdymo metodus, atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius.
1.2. Gerinti mokinių lankomumą.
1.3. Didinti tėvų įsitraukimą į mokymo procesą.
1.4. Didinti mokinių įsitraukimą į aktyvias mokymo(si) veiklas.
2. Mokyklos mikroklimato gerinimas, teigiamo mokyklos įvaizdžio formavimas.
2.1. Kurti emociškai saugią ir sveiką aplinką.
2.2. Didinti sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis.
2.3. Kurti inovatyvias mokymosi aplinkas.
3. Aukštos personalo kvalifikacijos, atitinkančios šiuolaikines tendencijas, užtikrinimas.
3.1. Sistemingai tobulinti kvalifikaciją, panaudojant išorinius ir vidinius resursus.
3.2. Tobulinti mokytojų įsivertinimo, vertinimo ir skatinimo tvarkas.

Tėvų dėmesiui

Sutartys su priimtų mokinių tėvais bus pasirašomos nuo liepos 8 iki rugpjūčio 31 dienos- kiekvieną darbo dieną- nuo 10.00 iki 12.00 val.
Tėvai privalo atsinešti šiuos dokumentus:
1. Priešmokyklinio ugdymo programos baigimą įrodančius dokumentus;
2. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopiją;
3. 2 nuotraukas 2,5x 3 mm.;
4. PPT išvadas, jeigu vaikai turi specialiųjų poreikių.