Apie mus

informacija atnaujinta: 2018.06.20

 

Gimnazijos struktūra

 

 

Sakoma, jog mokykla įdomi ir įvairiapusė tiek, kiek įvairūs joje dirbantys žmonės. Įvairaus amžiaus, moterys ir vyrai, skirtingų kompetencijų ir gyvenimo patirties, skirtingus ugdymosi stilius pripažįstančios įdomios asmenybės. Mūsų mokykloje dirbančius mokytojus sieja aukšta savivertė, pasitikėjimas ir rūpinimasis mokiniais, aukšta darbo motyvacija. Mokytojai ‒ tai savo sričių profesionalai, kurie rūpinasi asmeniniu tobulėjimusi, plečia ne tik profesinį, bet ir kultūrinį akiratį.

Kuo mūsų mokykla yra įdomi, ypatinga?

 Mes tikime, kad mūsų mokykla stipri, sėkminga, gera. Grigiškių „Šviesos“ gimnazija remiasi geros mokyklos koncepcija. Svarbiausiu mokyklos veiklos požymiu laikome gerus ugdymosi rezultatus, turtingas, įsimenančias, prasmingas, malonias akimirkas, patyrimus iš mokyklos gyvenimo. Geriausiai besimokančius mokinius ar konkursų, olimpiadų laimėtojus kiekvieną trimestrą/ pusmetį paskatiname padėkomis.  Taip pat padėkos raštais pagiriami mokiniai, aktyviai dalyvavę  popamokinėje veikloje, ar garsinę gimnazijos vardą už jos ribų. Daugelis mūsų mokyklos gimnazistų sėkmingai įstoja ir mokosi Vilniaus Licėjuje ar kitose prestižinėse gimnazijose.

Mokykloje įgyjami pagrindiniai gebėjimai, leidžiantys tapti pilietiškais, vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualias galias bei gebėjimus, siekiant nuolatinės asmeninės pažangos. Pagalbos mokiniui specialistai visada pasiruošę padėti mokiniams įveikti savo sunkumus, nuolat tobulėti, sudaromos sąlygos nuolat siekti asmeninės pažangos: psichologė konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus šių problemų sprendimo klausimais, socialinė pedagogė – vykdo alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją, vykdo įvairias akcijas, skirtas patyčių prevencijai. Specialioji pedagogė – organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galias, taiko specialius darbo būdus ir metodus.

Gimnazijoje sudarytos sąlygos mokinių saviraiškai: būreliai, įvairios organizacijos, projektai, talkos, kitos pramogos. Šiuo metu gimnazijoje veikia 22 skirtingi būreliai: šokių būrelis, dailės būreliai, darbščiųjų rankų būrelis ir pan., įvairūs sporto būreliai: bėgimas, stalo tenisas, judrieji žaidimai, estafetės, kvadratas, krepšinis ir ttt. Mokyklos gyvenime vyksta tiek daug įdomios veiklos, kad sudarytos sąlygos bet kuriam bendruomenės nariui tapti lyderiui. Šiuo metu mokykloje vykdomas projektas „Talentų keliu“ – kurio tikslas ugdyti mokinių kūrybiškumą, kolektyviškumo ir atsakomybės jausmą.

Veikia stipri mokinių savivalda. Mokiniai, dalyvaudami savivaldos veikloje, ugdosi socialinius gebėjimus, mokosi dirbti komandoje, atsiskleidžia kaip lyderiai. Lietuvos moksleivių sąjungos žiemos ir pavasario forumų metu tarybos pirmininkas atstovauja visų moksleivių interesams, o vadovų klubų metu pirmininkas ir jo deleguoti asmenys patirtimi dalijasi su kitų mokyklų pirmininkais. Mokinių tarybos nariai organizuoja tiek tradicinius renginius: Kalėdų karnavalas, tiek visiškai naujus mokykloje iki šiol dar nevykusius renginius: kino vakarai, kurie tikėtina taps tradicija. Mokinių Taryba neleidžia mokiniams nuobodžiauti, nes kiekvieną mėnesį rengia įvairias akcijas ir renginius: fotografijos konkursas‚ savaitė be patyčių „Pyragų diena“ .

Jaučiama organizacijos narių vienybė: tarpusavio santykiai grindžiami geranoriškos pagalbos, pasitikėjimo, solidarumo, lygiateisiškumo principais. Nuo 2007 m veikia Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos folkloro ansamblis „Spalgena“. Į gražų bendraminčių būrį susiburia ir mokiniai, ir mokytojai. Ansambliečiai ne tik kartu dainuoja, šoka, groja, bet kartu ir keliauja, organizuoja vakarones, švenčia Kalėdas, Užgavėnes, Velykas, Rasas.

Ugdymo turinys įdomus bei platus. Mokomasi spręsti gyvenimiškas problemas, ugdomos šiuolaikiniam gyvenimui aktualios kompetencijos. Nuo 2012 m dalyvaujame projekte: „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame ugdyme ir profesiniame mokyme“-  šio projekto tikslas išmokyti mokinius konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, ugdyti gebėjimus bei kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Kaip jau minėjome, darbuotojai ‒ asmenybių įvairovė. Juos apibūdina bruožai: nuostatų pozityvumas, darbo motyvacija, domėjimasis savo dalyku, profesionalumas, asmeninis tobulėjimas. Antrus metus iš eilės mokytojai renkasi  „Mokytojų klube“.  Pirmaisiais metais buvo vykdomas projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms“ . Projektą įgyvendino Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru.  Šiais mokslo metais projektas yra toliau tęsiamas  „TYRINĖJIMO MENAS 2“-  tikslas : atskleisti, tyrinėti ir ugdyti XXI–ojo amžiaus gebėjimus, ypač kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, bendrojo ugdymo procese. Šio tikslo siekiama  bendradarbiaujant mokykloms ir kūrybinių profesijų atstovams, kartu tyrinėjant ir sprendžiant konkrečios mokyklos patiriamus mokymosi iššūkius.

Mūsų mokykla atvira pasauliui: skatinamas bendradarbiavimas su vietos bendruomene, išorinėmis organizacijomis, kitomis ugdymo įstaigomis, palaikomi draugiški santykiai su mokyklą baigusiais mokiniais. Mokykla šiuo metu vykdo įvairius tarptautinius projektus: Nordplus Junior „Ką reiškia būti patriotu XXI amžiuje?“, DofE apdovanojimų programą, kurioje dalyvaudami mokiniai patys sau išsikelia asmeninio tobulėjimo tikslus, Erasmus + projektus: “Be a buddy not a bully”, šio projekto tikslas sukurti saugią aplinką mūsų mokyklose, sumažinti patyčias ir smurtą. C.O.N.T.E.ST. –  „Meeting the Challenge of Inclusion through music and trained staff“ tikslas ugdyti moksleivių meninius, IT ir užsienio kalbų gebėjimus, ypatingą dėmesį skiriant moksleiviams, turintiems specialiųjų poreikių. E- Twining projekte „Colouring meaning“- mokiniams sudarytos sąlygos pažinti skirtingas kultūras, ieškant tautų panašumų ir skirtumų per patarles ir priežodžius.

Ugdymosi aplinka taip pat atvira ‒ nuo tradicinių klasių pereinama prie „ klasių be sienų“, ugdymosi procesas vyksta koridoriuose, vestibiuliuose, bibliotekoje, mokyklos kieme ar muziejuje, vidinėse bei išorinėse erdvėse.