Gimnazijos veiklą reglamentuojantys dokumentai.

informacija atnaujinta 2019.08.31

           Mokinių tarybos nuostatai >>

 

            Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės >>

 

          Kolektyvinė sutartis >>

         

          Mokinių elgesio taisyklės

 

          Persirengimo spintelių naudojimosi tvarka >>

 

          2017-2021 m. m. STRATEGINIS PLANAS >>

 

          GIMNAZIJOS NUOSTATAI >>

 

          Atestacija >>

 

          Kvalifikacijos tobulinimo tvarka >>

 

          Darbo tvarkos taisyklės >>

 

          Nuotolinio darbo tvarka >>

 

          IKT naudojimo tvarka >>

 

          Darbo apmokėjimo tvarka >>

 

          Paramos lėšų gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas >>

 

          Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka >>

 

          Kovos su korupcija tvarka >>

 

          Ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas >>

 

          Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos, pagalbos mokiniui teikimo tvarka >>

 

          Namų darbų skyrimo tvarka >> 

 

          Mokinių apžiūros dėl asmeninės higienos tvarkos aprašas >>

 

          Gimnazijos tarybos nuostatai >>

 

          Vidurinio ugdymo programos dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio keitimo tvarka >>

           Priedas Nr. 1 >>

           Priedas Nr. 2 >>

 

          Pradinio ugdymo planas 2018-2019 >>

 

          Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas >>

 

          1-4 klasių vertinimo aprašas >>

 

          Mokyklos darbuotojų veiksmai, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas >>

 

          Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas >>

 

          Neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo tvarkos aprašas >>

 

          Naudojimosi biblioteka taisyklės >>

 

          Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas >>

 

          Dokumentų rengimo tvarka >>

 

          Darbuotojų asmens duomenų saugojimo tvarka >>

 

          Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės >>

 

          Spec. mokiniai aprašas >>

 

          Elektroninio dienyno tvarkos aprašas >>

 

          Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas >>

          6 ir 8 klasių nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis  >>

 

          Turizmo renginių organizavimas >>

 

          Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas >>

 

          Gimnazijos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas >> 

 

          Pirmoji pagalba pagal gydytojų rekomendacijas >>