Teisės aktai

     Lietuvos Respublikos Konstitucija
     Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
     Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
     Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas
     Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas
     Lietuvos Respublikos specialiojo ugdymo įstatymas
     Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas
     Lietuvos Respublikos aukštojo mokslo įstatymas
     Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

     Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimas

     Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas "Dėl Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos patvirtinimo" 2013 m. gruodžio 23 d. Nr. XII-745

     Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos reikalavimai“ patvirtinimo“

     LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų apmokėjimo įstatymas 2017.01.17 Nr. XIII-198.

 

Švietimo ir mokslo ministerija

 

     LR ŠMM įsakymas "Dėl geros mokyklos koncepcijos"

     Geros mokyklos modelio schema

     Geros mokyklos koncepcija

     Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

     Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas     Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“

     Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 1 priedas

     Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo 2 priedas

 

     Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. V-766 „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

     Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašas

     Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas

     Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašas

 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai

 

     Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo pakeitimo

     Sprendimas dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo tvirtinimo

     Sprendimas dėl draudimo rūkyti

     Sprendimas dėl kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos, mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų tvirtinimo

     Sprendimas dėl mokinio krepšelio lėšų, skirtų atsiskaityti už neformalųjį vaikų švietimą, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo

     Sprendimas dėl mokinių važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

     Sprendimas dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 m. bendrojo plano patvirtinimo

 

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

 

     Sprendimas dėl alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos ir kontrolės

 

Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas Dėl patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo

 

     2016 m. birželio 30 d. Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas